Basel III

Procesi kreditiranja i investiranja iz dana u dan postaju sve kompleksniji i inovativniji, što kao posledicu ima različite izloženosti kroz organizaciju prema delatnosti. Dodatno se nameće i izazov kalkulacija likvidnosti kapitala i različitih zahteva nivoa solventnosti prema međunarodnim i lokalnim regulativama.
Basel III je regulatorni standard za adekvatnost kapitala banaka, stres testiranje i rizik likvidnosti tržišta.

Ključne funkcionalnosti i karakteristike


 • Jedinstven finansijski model podataka
 • Potpuno rešenje koje pokriva sve zahteve Basel 2 i Basel 3 (Stub 1, 2 i 3)
 • Usaglašeno rešenje sa standardnim i naprednim pristupom
 • Potpuni revizorski trag
 • Analitičko izveštavanje sa već dostupnim šablonima i izveštajima
 • Alati za modelovanje i testiranje
 • Parametrizovan korisnički interfejs sa procesima i verzioniranjem
 • Procena likvidnosti kapitala sa monitoringom i dnevnom likvidnošću

Benefiti


 • Lokalna ekspertiza i podrška
 • Industrijski standard sa implementiranim iskustvom iz sveta
 • Brz odgovor na regulatorne izmene standarda (Basel 2 i 3 će biti podržani u okviru održavanja)
 • Jedinstvena tačka analitičkog izveštavanja za poslovne korisnike
 • Potpuna pokrivenost izveštaja iz domena kapitala banke, rizika i likvidnosti sa ciljem jačanja donošenje strateških odluka
 • Modularno i proširljivo rešenje sa već spremnim modulima: ALM, FTP, IFRS9...

Oracle je razvio jedinstvenu platformu koja za cilj ima da pokrije gorenavedene zahteve i omogući jedinstven pogled na različite vrste rizika u različitim kontekstima i sa različitih aspekata. Basel regulative su deo tog sistema.
Oracle Financial Services Basel Regulatory Capital rešenje pokriva Stub 1 zahteva Bazel 2 i Bazel 3, uključujući RWA (Risk Weighted Asset), Adekvatnost kapitala, Rezerve kapitala, Leverage ratio, CVA proračunima (Credit Valuation Adjustment) i dodatnim Leverage ratio banke.
Rešenje se integriše sa sistemom za stres testiranje, što omogućava bankama analizu kapitala u važećim okvirima i parametrima i u scenarijima promenjenih uslova poslovanja. Sistem za stres testiranje omogućava bankama da simuliraju promene i definišu kalkulacije vezane za rizik i obračune kapitala u tim uslovima.

Platforma koja je u osnovi rešenja se sastoji od state-of-the-art rešenja za BI uključujući izveštavanje, potpunu transparentnost i mogućnost revizije, kao i sistem za povezivanje na gotovo sve vrste izvora podataka relevantnih za obračune.

S&T usluge


 • Basel 2 i 3 konsalting
 • Instalacija Oracle Financials familije proizvoda
 • Implementacija Oracle Financials familije proizvoda
 • Integracija sa drugim sistemima banke
 • Implementacija procesa učitavanja i transformacije podataka
 • Tehnička podrška za Oracle Financials proizvode
 • Tehnološka podrška sektorima koji se bave analitičkim poslovima (Risk, Controlling)