25.05.2017 | Serbia

S&T i Oracle održali dan analitičkih IT rešenja (IFRS9, Basel III) za banke

S&T je, u saradnji sa Oracle-om čiji je platinum partner, održao dan analitičkih IT rešenja (IFRS9, Basel III) za banke. S&T i Oracle konsultanti su predstavili izazove sa kojima se banke danas suočavaju pre svega u oblastima izveštavanja, usklađenosti, kontrolinga i rizika. Na ovoj usko stručnoj konferenciji, jedinstvenoj po svojoj sadržini na našem tržištu, bila su prikazana svetski priznata i u praksi proverena IT rešenja iz oblasti poslovne analitike. Poseban fokus bio je na IFRS 9 i 13 i Basel II i III rešenjima, uz poseban osvrt S&T-ovih stručnjaka na lokalnu primenu – i prilagođenost našoj regulativi.
Skup je bio namenjen ekspertima i menadžerima iz sektora kao što su upravljanje rizicima, usklađenost poslovanja, kontroling – i svakako IT, kao i pripadnicima visokog menadžmenta zainteresovanih za nove mogućnosti razvoja i unapređenja poslovanja banke.